12 April 2010

Four ball. Corner pocket.

Mirror, mirror on the... tree?

The Shepherd